Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 22 lutego 2017, godz. 14:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.KŚRW.0012.3.2.2017

Dyskusja

0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Godz.14.00 - Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2017 roku.
0
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Husarska.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Żelazna.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Serdeczna.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Wesoła.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
0
Opinia w sprawie "Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej w Zakresie Pyłu PM10 , PM2,5"
0
Bezdomność zwierząt.
0
Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.