Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 21 lutego 2017, godz. 14:30, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
BRM.KSS.0012.4.2.2017

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:33
0
Omówienie materiałów sesyjnych.15:02
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2017 roku.
0
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Husarska.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Żelazna.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Serdeczna.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Wesoła.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
0
Formy pomocy rodzinom w postaci dodatków mieszkaniowych.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.15:19