Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXIX Sesja w dniu 2 października 2020, godz. 12:00, w Kino "Sokół", Plac Kościuszki 24
EO.O.0002.29.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2020 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/160/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko - Biebrzański Park Turystyczny” oraz upoważnienia Burmistrza Sokółki do zawarcia porozumienia.
7.
Zamknięcie sesji.