Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXIV Sesja w dniu 29 września 2020, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.8.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.10:12
2.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów10:22
b)
Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów10:26
c)
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kleszczów10:28
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
zmiany uchwały Nr XXIII/279/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego11:20
b)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Dobra na realizację zadania: „Remont przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr 2521007 Stróża – Porąbka w miejscowości Stróża w km 1+535 wraz z dojazdami w km 1+520-1+550 oraz przywrócenia przejazdu na drodze Stróża - Raciborzany”)11:21
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Kleszczów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.11:33
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.11:48
9.
Rozpatrzenie petycji w sprawie odwołania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, mając na celu obronę Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie.12:28
11.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXIII sesji w dniu 21 sierpnia 2020 roku.12:50
13.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:50
14.
Wolne wnioski i informacje.13:15
15.
Zamknięcie obrad.13:15