Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XVII Sesja w dniu 27 stycznia 2020, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.1.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.10:02
Załączniki
porządek
2.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.10:23
Załączniki
Uchwała.XVII.152.2020.2020-01-27XVII/152/2020Uchwała.XVII.153.2020.2020-01-27XVII/153/2020Uchwała.XVII.154.2020.2020-01-27XVII/154/2020Uchwała.XVII.155.2020.2020-01-27XVII/155/2020Uchwała.XVII.156.2020.2020-01-27XVII/156/2020Uchwała.XVII.157.2020.2020-01-27XVII/157/2020Uchwała.XVII.158.2020.2020-01-27XVII/158/2020Uchwała.XVII.159.2020.2020-01-27XVII/159/2020Uchwała.XVII.160.2020.2020-01-27XVII/160/2020Uchwała.XVII.161.2020.2020-01-27XVII/161/2020Uchwała.XVII.162.2020.2020-01-27XVII/162/2020Uchwała.XVII.163.2020.2020-01-27XVII/163/2020Uchwała.XVII.164.2020.2020-01-27XVII/164/2020Uchwała.XVII.165.2020.2020-01-27XVII/165/2020Uchwała.XVII.166.2020.2020-01-27XVII/166/2020Uchwała.XVII.167.2020.2020-01-27XVII/167/2020projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Drużbice - 170 tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Drużbice - 500 tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 30tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 50tys. budowa siłowni zewnetrznej - Zarzeczeprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 50tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 200tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 250tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 300tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 350tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Kluki - 9100,00projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Lgota Wlk - 50 tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Lgota Wlk - 100 tysprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Lgota Wlk - 129105,00projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Lgota Wlk - 1060000,00projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - Powiat Bełchatowski - wydział Komunikacjiprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - regulowanie stanów prawnychwniosek o wsparcie finansowe - Gmina Drużbicewniosek o wsparcie finansowe - Gmina Klukiwniosek o wsparcie finansowe - Gmina Lgota Wlkprojekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst - gmina Drużbice - 169 552,63zł - autopoprawkaGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanieGłosowanie
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały.11:00
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko.11:33
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2020 rok”.11:39
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.11:42
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na rok 2020.11:46
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów.11:50
12.
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2019 roku.11:56
13.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XVI sesji w dniu 17 grudnia 2019 roku.12:00
14.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.12:04
15.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:05
17.
Zamknięcie obrad.12:12