Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
IX Sesja w dniu 5 kwietnia 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad IX sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:38
3.
Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji.14:55
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:58
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:59
6.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.15:04
7.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetowego .15:06
8.
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.15:07
9.
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez wyższe uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia prowadzonych przez wyższe uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2019 rok.15:08
10.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 34/VIII/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.15:08
11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie.15:09
12.
Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. 3 Maja 130A.15:12
13.
Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie nad rzeką Wisłą.15:39
14.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 28 i w obr. 50).15:40
15.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 70 w obr. 43.15:41
16.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.15:42
17.
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym oddziałom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.16:29
18.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.16:32
19.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku mieszkańców ul. Wspólnej i ul. Jarosławskiej o zmianę organizacji ruchu na ul. Wspólnej oraz zmianę godzin otwarcia części restauracji McDonald’s.16:33
20.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady Miasta Józefowa uchwalonych w 2018 roku.16:34
21.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
22.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
23.
Wolne wnioski.18:12
24.
Zakończenie obrad IX sesji Rady Miasta Józefowa.18:12