Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 19 października 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105,
BRM.KOKiS.0012.5.9.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Swarzędz.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Swarzędz.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2027.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Swarzędzu, w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 30, 31, 50 i 51.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Augusta Cieszkowskiego.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Cmentarna.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Rabowicka.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.
3.
Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Gminę w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
4.
Propozycje do planu pracy na 2018 rok.
5.
Wizyta w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Kobylnicy.
7.
Zakończenie.