Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
III Sesja w dniu 31 stycznia 2019, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4a.
Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej Rumi w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i tzw. mowy nienawiści.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 49 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2032. Druk Nr 50 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Druk Nr 74 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9a.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzielnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu - Druk Nr 76 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym:
-
wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
-
Dyskusja.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”. Druk Nr 59 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 59
12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. Druk Nr 75 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części stref 34.KDD. Druk Nr 44 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku dla stref F6.U, MN i F7.ZP. Druk Nr 45 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku dla stref A.8.MW,U1 i A.9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja. Druk Nr 46 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ul. Żwirowej. Druk Nr 53 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej. Druk Nr 56 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej. Druk Nr 54 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. dla strefy 09 M w rejonie ul. Piłsudskiego. Druk Nr 57 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonego uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., dla obszarów w rejonie ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej. Druk Nr 55 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie , na okres 20 lat, części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 60 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Druk Nr 61 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. Druk Nr 48 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdyni. Druk Nr 43 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/386/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 47 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Rumia w Stowarzyszeniu Gmin „ Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Druk Nr 62 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Rumia do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin” Dolina Redy i Chylonki”. Druk Nr 52 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Rumia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Druk Nr 51 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 58 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 63 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 64 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 65 – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania.
33.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 66 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej.
34.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 67 – projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji.
35.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 68 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
36.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 69 – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury.
37.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 70 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Przestrzennej.
38.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 71 – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa.
39.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 72 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej.
40.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok. Druk Nr 73 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa.
41.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
42.
Zapytania i interpelacje.
43.
Zakończenie obrad.