Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLVII Sesja w dniu 6 lutego 2017, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0002.47.2017JK
2.
Przedstawienie przez Burmistrza Sokółki, Radzie Miejskiej w Sokółce i mieszkańcom wyniku Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Białymstoku S/16/002 w sprawie realizacji przez Gminę działań dotyczących funkcjonowania składowiska odpadów w miejscowości Karcze. Wnioski zapytania, odpowiedzi, dyskusja w sprawie przedstawionego wyniku kontroli NIK .
Załączniki
raport NIK
3.
Stanowisko Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie oceny działalności Burmistrza Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej w sprawie Karcz na podstawie przedstawionego Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Białymstoku S/16/002 z dnia 30.09.2016. – wyrażone poprzez przyjęcie uchwały intencyjnej.
4.
Projekt uchwały intencyjnej w sprawie konieczności i zasadności wystąpienia z pozwem przeciwko spółkom działającym na składowisku odpadów w Karczach.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok
7.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi i wyjaśnienia Burmistrza Sokółki.
9.
Wolne wnioski .
10.
Zamknięcie sesji.