Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLV Sesja w dniu 16 stycznia 2017, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.45.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Sokółka przedszkolach.
6.
Zamknięcie sesji.