Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLIII Sesja w dniu 28 grudnia 2016, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.43.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gmin Sokółka na 2016 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2016-2020.
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
a)
przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej oraz autopoprawek,
Załączniki
autopoprawki 2017
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej,
c)
przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
d)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
9.
Zamknięcie sesji.