Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLI Sesja w dniu 29 listopada 2016, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.41.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2016 r.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5.
Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
10.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
11.
Zamknięcie sesji.