Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXVIII Sesja w dniu 27 października 2016, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.38.2016JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do realizacji projektu "Lepsze jutro-aktywizacja społeczna-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5.
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Sidra opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce.
7.
Zamknięcie sesji.