Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka / Radni
XXI Sesja w dniu 28 września 2016, godz. 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
RO-II.0002.21.2016
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:39
2.
Wybór sekretarza obrad.10:41
3.
Ustalenie porządku obrad.10:44
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2016 r.10:45
5.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lipca 2016 r.10:46
6.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.10:47
Załączniki
06. Sprawozdanie
7.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 28 lipca 2016 r.10:47
9.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy:11:47
a)
Informacja o działaniach Policji11:35
b)
Informacja o działalności OSP11:46
c)
Informacja na temat działalności monitoringu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.11:47
Załączniki
9. c) monitoring
10.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2016 r.11:52
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r.11:53
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2016-2024.11:54
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w Dobromierzu.12:11
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości położonej w Kobylarni.12:13
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne położonej w Kobylarni.12:16
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Dąbrowie Wielkiej.12:18
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”.12:23
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie – część ul. Bydgoskiej.12:25
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej.12:27
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych.12:30
22.
Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.12:31
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.12:33
24.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r.12:34
25.
Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy.12:42
26.
Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.12:45
27.
Wolne wnioski.12:58
28.
Sprawy różne.13:14
29.
Zakończenie obrad.13:14