Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XXIV Sesja w dniu 23 czerwca 2016, godz. 15:00, w sali posiedzień Ratusza w Jarocinie
1.
CZĘŚĆ I Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXII sesji Rady Powiatu.
Załączniki
XXIV- 23.06.2016
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXII sesji Rady Powiatu.
5.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok.
6.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok.
7.
Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
8.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
Załączniki
opinia o budzecie
9.
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok.
Załączniki
wniosek komisji
10.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 r.
11.
Dyskusja.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
14.
CZĘŚĆ II Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
-
autopoprawki do projektu uchwały
Załączniki
autopoprawki 23.06
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
-
autopoprawki do projektu uchwały
Załączniki
autopoprawki 23.06
16.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
0003.16 odp
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Wolne głosy i wnioski.
20.
Zakończenie obrad.