Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2015, godz. 08:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.5.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Omówienie tematu zagospodarowania terenu działek nr 227 i 228/3, obręb Borówiec, Gmina Kórnik.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap V.
b)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III.
c)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa, w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik- etap II.
d)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik.
f)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik.
g)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cichej w Szczytnikach, gm. Kórnik.
h)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, dla działek o numerach ewidencyjnych: 105/9 i 105/10, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko.
i)
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki.
j)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
k)
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla działek o numerach ewidencyjnych 257, 258, 259/5 i części działki 267/3, obręb Czołowo.
l)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
ł)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń.
m)
zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Mościenica na lata 2009-2020.
n)
zgłoszenia sołectw Gądki i Prusinowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020”
5.
Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2014 rok - w zakresie zgodnym z przedmiotem działania Komisji.
6.
Zapoznanie się z korespondencją:
a)
mieszkanki ul. Harcerskiej
b)
sołectwa wsi Dziećmierowo
c)
odpowiedzi Urzędu Miejskiego
d)
Interpelacja Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Bartłomieja Wróblewskiego
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.