Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 22 maja 2015, godz. 08:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.6.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania placu Browarowego w Kórniku (p. M. Łabno).
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C
b)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik.
c)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik
d)
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki
5.
Zapoznanie się z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie Apelu 1/2015 Rady Miejskiej w Kórniku.
6.
Rozpatrzenie skargi
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
pismo Urzędu Miejskiego
8.
Zakończenie posiedzenia.