Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie / Radni
XVI Sesja w dniu 28 stycznia 2016, godz. 15:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
OR.0006.16.2016
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
b)
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2016,
1)
odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)
odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
3)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4)
dyskusja nad projektem budżetu,
5)
głosowanie.
c)
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (zakup komputerów),
d)
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (remont budynku) ,
e)
udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
f)
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - ul. T. Kościuszki),
g)
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - zatoki ul. J. Pawła II),
h)
udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - deptak Chmielów),
i)
udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak Rozalin),
j)
zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego,
k)
udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie na realizację projektu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I.
l)
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
5.
Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.
6.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Wolne wnioski i informacje.
10.
Zamknięcie obrad.