Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2015, godz. 11:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.15.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
b)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020
c)
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
4.
Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 2014-2015.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
wniosek z Komisji Budżetu i Finansów
b)
wniosek mieszkanki Kamionek
c)
odpowiedź na wniosek Komisji
d)
pismo ws. przedszkola
Załączniki
pismo przedszkole
6.
Zakończenie posiedzenia.