Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 19 listopada 2015, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, sala nr 207
BRM.KOKiS.KSS.0012.4.10.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:01
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.15:09
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 – 2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2016.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie opłaty targowej.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyodrębnienia działającego w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
ł)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz.
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Swarzędz.
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlkokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu na części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/365/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
u)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
4.
Propozycje członków Komisji do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych na rok 2016.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.