Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka / Radni
XII Sesja w dniu 29 października 2015, godz. 15:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
RO-II.0002.12.2015
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.15:34
2.
Wybór sekretarza obrad.15:34
3.
Ustalenie porządku obrad.15:36
Załączniki
03. Zawiadomienie
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2015 r.15:37
Załączniki
04. Protokół XI
5.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.15:57
Załączniki
05. Sprawozdanie
6.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 24 września 2015 r.16:02
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.16:10
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019. 16:28
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. 16:29
Załączniki
10. Statut ZGK
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 57/47 i nr 57/56, położonej w Kobylarni.16:32
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/18, położonej w Kobylarni.16:33
13.
Informacja o jakości pracy szkół i przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych.16:35
14.
Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.16:52
15.
Wolne wnioski.17:10
16.
Sprawy różne.17:13
17.
Zakończenie obrad.17:13