Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XIV Sesja w dniu 28 października 2015, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku-ratusz bniński, ul. Rynek1
SE-BRM.0002.11.2015
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:06
2.
Wybór sekretarza obrad.13:06
3.
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Kórniku.13:07
4.
Informacja nt. zmiany na stanowisku Komendanta Policji w Kórniku.13:13
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:15
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Załączniki
październik
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
pazdziernik
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
Załączniki
pazdziernik
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
Załączniki
październik
7.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:40
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej15:04
b)
określenia stawek podatku od nieruchomości15:04
c)
zgłoszenia sołectwa Koninko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020”15:05
d)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kórnik rejon ul. M. Reja – dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2, 209/115:08
e)
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik15:09
f)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik15:10
g)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo15:11
h)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa15:12
i)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Koninko15:13
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12.
Zakończenie sesji.16:30