Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XI Sesja w dniu 30 kwietnia 2015, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.11.2015JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z VII Sesji z dnia 3 marca 2015 r.
b)
z VIII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 20 marca 2015 r.
c)
z IX Nadzwyczajnej Sesji z dnia 31 marca 2015 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Gminę Sokółka ugody ze Spółką Nowa Ekologia Sp. z o.o
Załączniki
Głosowanie
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
9.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
10.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: "Sokólska Karta Dużej Rodziny".
11.
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
12.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2015 roku.
14.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Kina "Sokół" będącego własnością Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce o nakłady poniesione przez Gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku Kina "Sokół" oraz wyposażenie w sprzęt.
15.
Projekt uchwały w sprawie wyposażenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce w majątek gminny - o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzonym remontem tarasu widokowego nad zalewem oraz parkingu koło krytej pływalni.
16.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją sali sportowej.
17.
Projekt uchwały w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce w majątek gminny - o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z wykonaniem oświetlenia budynku szkolnego.
18.
Projekt uchwały w sprawie wyposażenia Przedszkola Nr 3 w Sokółce w majątek gminny - o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z wykonaniem oświetlenia placu.
19.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją pomieszczeń.
20.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Sokółce.
21.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana S.K. na działalność Burmistrza Sokółki i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
22.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Sokółka, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
23.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce za 2014 rok.
24.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2014 r.
25.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za 2014 r.
26.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
27.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka na lata 2011-2020 za rok 2014.
28.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Sokółce za 2014 r.
29.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2014 r.
30.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.
31.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok.
32.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2014 r.
33.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
34.
Informacja w sprawie wysypiska w Karczach.
35.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.