Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2015, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.1.3.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń: 21.01.2015 i 28.01.2015
3.
Zapoznanie się z wynikami działań kontrolnych prowadzonych w ramach przygotowania wniosku absolutoryjnego.
4.
Omówienie:
a)
sprawozdań finansowych
5.
Zapoznanie się z opinią RIO nt sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2014 roku.
6.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2014r.
7.
Przygotowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z korespondencją
9.
Zakończenie posiedzenia.