Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 22 kwietnia 2015, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207, Ip..
BRM.KŚiRW.0012.3.4.2015
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.14:42
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
Załączniki
wydzier nieruch
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo Floriana Fiedlera.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo św. Floriana.
0
Przegląd działalności i zasad działania świetlic wiejskich.15:58
0
Wyznaczenie priorytetowych działań w ramach POŚ.15:28
0
Sprawy bieżące.16:39
0
Zakończenie.