Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 24 marca 2015, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 105.
BRM.KSS.0012.4.3.2015
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2015.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej asta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Pomoc społeczna - bezdomność, zapotrzebowanie na lokale komunalne i socjalne.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.14:58