Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
XLIX Sesja w dniu 28 maja 2014, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0002.7.2014
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:07
2.
Wybór sekretarza obrad.13:07
3.
Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Miejskiej.13:15
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:15
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w tym:13:55
Załączniki
sprawozdanie maj
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych.
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:08
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla północno - wschodniej części obrębu Czołowo.14:10
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 164/1, 164/2, 120/2 i 100/4, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik.14:12
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część A14:14
d)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki, gm. Kórnik14:16
e)
powołania doraźnej komisji statutowej.14:18
8.
Interpelacje i zapytania radnych.14:50
9.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.15:17
10.
Zakończenie sesji.15:18