Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LIII Sesja w dniu 29 maja 2017, godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 sala 101
EO.0002.53.2017JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z XLVIII Sesji z dnia 2 marca 2017 r.
b)
z XLIX Sesji z dnia 15 marca 2017 r.
c)
z L Sesji z dnia 22 marca 2017 r.
d)
z LI Sesji z dnia 31 marca 2017 r.
e)
z LII Sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017 -2022.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce.
10.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.
12.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka.
13.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina Sokółka.
14.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego BOHONIKI, gmina Sokółka.
15.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka.
16.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VIII, gmina Sokółka.
17.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE X, gmina Sokółka.
18.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka.
19.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
20.
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka.
21.
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka.
22.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2017 roku.
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości komunalnych.
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Sokółki w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
25.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego nabycia środka trwałego w postaci wykonanej nawierzchni drogi na działce nr 46/6 położonej w obrębie Bohoniki, gmina Sokółka.
26.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego nabycia środka trwałego w postaci wykonanej drogi żwirowej nr 219 położonej w obrębie Janowszczyzny gmina Sokółka, do której zostanie wybudowany zjazd publiczny z drogi krajowej nr 19.
27.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za 2016 rok.
28.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2016 rok.
29.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Sokółce za 2016 rok.
30.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.
31.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokółka za 2016 rok.
32.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok.
33.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
34.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sokółce za II półrocze 2016 roku.
35.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
36.
Sprawozdania z realizacji Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka za 2016 rok.
37.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2011-2016 w 2016 roku.
38.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
39.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.