Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLIX Sesja w dniu 15 marca 2017, godz. 15:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.49.2017JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z XXXII Sesji z dnia 13 czerwca 2016 r.
b)
z XXXIII Sesji z dnia 28 czerwca 2016 r.
c)
z XXXIV Sesji z dnia 3 sierpnia 2016 r.
d)
z XXXV Sesji z dnia 5 września 2016 r.
e)
z XXXVI Sesji z dnia 6 września 2016 r.
f)
z XXXVII Sesji z dnia 30 września 2016 r.
g)
z XXXVIII Sesji z dnia 27 października 2016 r.
h)
z XXXIX Sesji z dnia 8 listopada 2016 r.
i)
z XL Sesji z dnia 22 listopada 2016 r.
j)
z XLI Sesji z dnia 29 listopada 2016 r.
k)
z XLII Sesji z dnia 6 grudnia 2016 r.
l)
z XLIII Sesji z dnia 28 grudnia 2016 r.
ł)
z XLIV Sesji z dnia 3 stycznia 2017 r.
m)
z XLV Sesji z dnia 16 stycznia 2017 r.
n)
z XLVI Sesji z dnia 28 stycznia 2017 r.
o)
z XLVII Sesji z dnia 6 lutego 2017 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru gminy Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.
13.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
14.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
15.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
17.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Sokółce.
18.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
19.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sokółka.
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janów opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce.
21.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie budowy drogi krajowej S19 na odcinku Białystok-Augustów oraz Korycin-Kuźnica.
22.
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie Karcz i zagospodarowania odpadów.
23.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sokółce na 2017 rok.
24.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce na rok 2017.
25.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Zdzisławy Kuklik na niewłaściwe wykonanie drogi dojazdowej od ul. Jana Pawła II do części drogi równoległej do ul. Stawowej.
26.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Stanisława Klimaszewskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
27.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku.
28.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Sokółka.
29.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez gminę Sokółka.
30.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sokółce za I półrocze 2016 r.
31.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej w Sokółce za 2016 rok.
32.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
33.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.