Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Sesja
V Sesja w dniu 27 stycznia 2015, godz. 13:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14
BRM.0002.V.2015
1.
Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.13:14
2.
Przedstawienie porządku obrad.13:15
3.
Przyjęcie protokołu z III i IV sesji.13:15
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 -2036.13:33
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2015 rok :13:57
Załączniki
35-2015V/35/2015
b)
odczytanie opinii Komisji Budżetu,
c)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetu,
e)
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
Załączniki
autopoprawki
f)
głosowanie projektu uchwały budżetowej.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr78, poz.1556 ze zmianami).14:37
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.14:39
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2015 roku.14:45
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca.292ha) – część III.14:45
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.14:45
11.
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu na rok 2015.15:01
12.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.15:08
13.
Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2015.15:10
14.
Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki na rok 2015.15:10
15.
Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2015.15:10
16.
Przedstawienie planu pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 2015.15:10
17.
Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2015.15:10
18.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.15:20
19.
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
20.
Zapytania i wolne głosy.
21.
Komunikaty.
22.
Zakończenie V sesji.16:19
23.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.14:48
Załączniki
skarga nr 1
24.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.14:50
Załączniki
skarga nr 2
25.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.14:59
Załączniki
43_2015V/43/2015