Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
III Sesja w dniu 30 grudnia 2014, godz. 14:00, w Sali Posiedzeń w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0002.14.2014 SESJA BUDŻETOWA
1.
Część I – robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.14:08
2.
Wybór sekretarza obrad.14:08
3.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.14:08
Załączniki
protokol
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.14:08
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.14:39
Załączniki
grudzien
a)
z wykonania przetargów
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
6.
Informacja Burmistrza o stanie Gminy Kórnik15:20
7.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym .15:19
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:16:22
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2014 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.
c)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r.
d)
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kórnik.
e)
zmiany uchwały nr LIII/594/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014r. dotyczącej kupna nieruchomości położonej w Kórniku
f)
udzielenia odpowiedzi na pismo spółki Regional Franchise
g)
udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Wielkopolskiemu
h)
zmiany uchwały nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.17:07
10.
Odpowiedzi na interpelacje.17:06
11.
Część II – budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kórnik na 2015rok - burmistrz Gminy Kórnik
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu nt. projektu WPF oraz budżetu Gminy Kórnik na 2015rok
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat budżetu Gminy Kórnik na 2015rok
d)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2015-2022
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2015rok
f)
uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)”
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.
13.
Zakończenie sesji.