Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
III Sesja w dniu 22 grudnia 2014, godz. 12:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.3.2014JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z I Sesji z dnia 1 grudnia 2014 r.
b)
z II Sesji z dnia 9 grudnia 2014 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
Załączniki
sprawozdanie
6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania w głosowaniu tajnym i w głosowaniu jawnym imiennym.12:33
7.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego.
8.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
a)
zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
9.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
a)
zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
10.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
12.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
13.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.
14.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
15.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce.
16.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce.
17.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.
18.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce.
19.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
20.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.
21.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sokółki.
22.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej udzielonej samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
23.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Sokółka.
24.
Projekt uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS).
25.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
26.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.