Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
III Sesja w dniu 29 października 2014, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0012.11.2014
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:04
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej oraz LIII Sesji Rady Miejskiej13:09
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
a)
informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych.13:11
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:13:29
Załączniki
sprawozdanie 10
a)
z wykonania przetargów
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych13:37
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku13:36
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu Kórnik.14:22
b)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo – ETAP I15:09
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej, obręb geodezyjny Dziećmierowo, gmina Kórnik.15:10
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 189, obręb Borówiec, gmina Kórnik.
e)
zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.15:11
f)
zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników.15:18
g)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego15:20
h)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021
i)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok15:33
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.15:34
k)
kupna nieruchomości położonej w Kórniku.15:44
l)
nadania nazwy ulicy w Kórniku15:37
m)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki15:38
n)
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok.15:39
o)
rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Gminy Kórnik15:40
p)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą RM w Kórniku nr LIV/427/9814:57
r)
rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Gminy Kórnik
s)
przekazania skargi15:52
Załączniki
600600-uz
t)
rozpatrzenia skargi w przedmiocie postępowania burmistrza Gminy Kórnik16:05
Załączniki
601III/601/2014
8.
Interpelacje i zapytania radnych.16:18
10.
Podsumowanie prac samorządu kórnickiego w VI kadencji (lata 2010-2014)
11.
Zakończenie sesji.17:53