Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
III Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 września 2014, godz. 10:00
BRM.0002.LXIII.2014
1.
Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:06
3.
Przyjęcie protokołu z LXII sesji.10:17
4.
Analiza i ocena wykonania budżetu w I półroczu 2014 roku, w tym analiza wieloletniego planu inwestycyjnego, stan wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze roku 2014 – dochody i wydatki.10:23
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.10:26
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.10:28
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 10:30
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku.10:31
9.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIV/406/2010 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powierzeniareprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:35
10.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie pełniącemu obowiazki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:39
11.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/215/2012 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedziba w Poznaniu I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:41
12.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedziba w Poznaniu pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:56
13.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:57
14.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 10:58
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) – część II. 11:25
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice (pow. ca. 482 ha). 11:36
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca. 445 ha) - część A.12:15
18.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Paczkowo.12:45
19.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Zalasewo, Garby.12:45
20.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Swarzędz. 12:46
21.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.13:03
22.
Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.13:03
23.
Zapytania i wolne głosy.13:57
24.
Komunikaty.14:07
25.
Zakończenie.14:07