Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 25 września 2014, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 207
BRM.KR.0012.3.7.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Informacja na temat realizacji wykonania inwestycji na terenach gminnych zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za pierwsze półrocze 2014r.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.15:13
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/517/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) – część II.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice (pow. ca. 482 ha).
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca. 445 ha) - część A.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Paczkowo.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Zalasewo, Garby.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Swarzędz.
4.
Sprawy bieżące.15:19
5.
Zakończenie.15:19