Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
Sesja w dniu 4 września 2014, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury (Kawiarnia Lira) ul. Grodzieńska 1
EO.0002.60.2014JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z LVIII Sesji z dnia 26 czerwca 2014 r.
b)
z LIX Nadzwyczajnej Sesji z dnia 11 lipca 2014 r.
4.
Przedstawienie sytuacji na wysypisku w Karczach.
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
12.
Informacja z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2014 roku.
13.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych na terenie Gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.
14.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
15.
Projekt uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
16.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Janowszczyźnie.
17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
18.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
19.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Sokółki.
20.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Sławomira Sawickiego na Burmistrza Sokółki.
21.
Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Luby i Mikołaja Czyżewskich na Burmistrza Sokółki.
22.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Bogdana Rysiejko na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
23.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 30 stycznia 2014 do 11 lipca 2014 roku
24.
Wyrażenie opinii przez Radę Miejską na temat przejęcie drogi powiatowej Igryły-Zawistowszczyzna- droga Nr 19.
25.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
26.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.