Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2014, godz. 13:00, w Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 207
BRM.KB.0012.1.6.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:03
2.
Omówienie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r.
3.
Wykorzystanie środków unijnych oraz pozabudżetowych.
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Załączniki
zbycie bezprzet
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Swarzędzu na os. E. Raczyńskiego w trybie bezprzetargowym.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.
Załączniki
wynajem kobylnica
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/415/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Paczkowie.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
Załączniki
komunik
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Załączniki
regul boisk traw
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr LXI/548/2014 z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego.
Załączniki
cieszkowski
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.14:38