Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
VIII Sesja w dniu 26 czerwca 2014, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)
EO.0002.58.2014JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z LVI Sesji z dnia 24 kwietnia 2014 r.
b)
z LVII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 3 czerwca 2014 r.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.
Dyskusja na temat sytuacji finansowej MPWiK
7.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2013 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2013 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2013 rok.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
10.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi: Kurowszczyzna, Wojnachy i Słojniki w gminie Sokółka z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
11.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w Gminie Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Karta Dużej Rodziny".
12.
Projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka.
13.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.
14.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Sokółce oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób.
15.
Projekt uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
16.
Projekt uchwały w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
17.
Projekt uchwały w sprawie wzniesienia popiersia Świętego Jana Pawła II przy Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.
18.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani W.P. na działalność Burmistrza Sokółki.
19.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
20.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.