Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2014, godz. 12:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu.
BRM.0002.LX.2014
1.
Otwarcie LX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.12:46
2.
Przedstawienie porządku obrad.13:00
3.
Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.12:48
4.
Rozpatrzenie oraz przedstawienie:
b)
sprawozdania finansowego – bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013,13:03
Załączniki
bilans
c)
informacji o stanie mienia komunalnego,13:03
d)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Swarzędz za 2013 rok,13:03
e)
opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013,13:17
Załączniki
opinie komisji
f)
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego – bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013,13:19
g)
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2013,13:21
h)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2013,13:26
i)
dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013.14:29
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok.14:48
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 14:48
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.14:50
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.14:52
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.14:53
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu.15:17
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby.
12.
Propozycja wporawdzenia do porządku obrad rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.15:19
Załączniki
uchwała.scsir
13.
Interpelacje i zapytania.
14.
Wolne głosy.
15.
Komunikaty.
16.
Zakończenie.