Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 9 czerwca 2014, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy S-dz. , pok. nr 207
BRM.KB.0012.1.5.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Wykonanie budżetu za 2013 rok - analiza i opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby.
h)
Propozycja wprowadzenia do porzadku obrad - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.