Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
VIII Sesja w dniu 14 maja 2014, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Kórniku, w ratuszu bnińskim
SE-BRM.0002.6.2014
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.13:05
3.
Przedstawienie przez burmistrza sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.14:15
a)
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat sprawozdania finansowego oraz budżetu gminy Kórnik za 2013r.15:06
4.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad wykonaniem budżetu za 2013r.14:26
5.
Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2013r.15:07
a)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.15:07
Załączniki
opinia o wniosku
6.
Przedstawienie stanowisk pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu.15:11
7.
Dyskusja nt. wykonania budżetu. 15:21
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2013r.15:23
9.
Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
Załączniki
536VIII/536/2014
11.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:07
12.
Zakończenie sesji.16:08