Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2014, godz. 13:00, w UMiGmS-dz pok 207
BRM.KB.0012.1.4.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 78, poz. 1556 ze zmianami).
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2014 roku.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Paczkowie, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLIV/390/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzenica.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część III.
3.
Wydatki i dochody budżetowe za I kwartał 2014r.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.