Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2014, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SB-BRM.0012.1.4.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021,
b)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok,
c)
kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod grunt sołecki w obrębie Kromolice, gmina Kórnik,
d)
kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod zaplecze budynku komunalnego w obrębie Dziećmierowo, gmina Kórnik.
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku.
5.
Wydanie opinii dla wniosków o:
a)
przedłużenie dzierżawy,
b)
udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6.
Zapoznanie się z inicjatywą uchwałodawczą radnego.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.