Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
V Sesja w dniu 26 marca 2014, godz. 10:00
EO.0002.55.2014JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów:
a)
z LII Sesji z 18 lutego 2014 r.
b)
z LIII Nadzwyczajnej Sesji z 25 lutego 2014 r.
c)
z LIV Nadzwyczajnej Sesji z 17 marca 2014 r.
4.
Informacja na temat budowy biogazowni przez firmę Eko Gril w Sokółce.
5.
Infromacja dotycząca budowy elektrociepłowni w Sokółce.
6.
Zapoznanie Rady Miejskiej w Sokółce o sytuacji w spółce MPWiK po zmianie w zarządzie.
7.
Interpelacje i zapytania radnych.
8.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.
10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2018.
11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2014 roku.
13.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka.
14.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi: Kurowszczyzna, Wojnachy i Słojniki w gminie Sokółka z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
15.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
18.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
19.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana B. R. na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
20.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani W.P. na działalność Burmistrza Sokółki.
21.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana J. B. na działalność Burmistrza Sokółki.
22.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.
23.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok.
24.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2011-2016 za rok 2013.
25.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce za 2013 r.
26.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2013 r.
27.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sokółce i Komisji Rady Miejskiej w Sokółce za 2013 rok.
28.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
29.
Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.