Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2014, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.2.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021,
b)
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok,
c)
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
d)
zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”,
e)
kupna nieruchomości drogowych położonych w Borówcu,
f)
kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną w orębie Żerniki, gmina Kórnik,
g)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Żerniki gm. Kórnik,
h)
przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
Załączniki
osposp-uz
i)
uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik,
j)
uchylenia uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.