Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2014, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:04
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:21
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Swarzędz na rok 2014.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.
3.
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji – finansowanie, podział środków finansowych.14:58
4.
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu za 2013 rok.14:59
5.
Sprawy bieżące.15:03
6.
Zakończenie.15:03