Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2014, godz. 13:00
BRM.KG.0012.2.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:04
2.
Informacja o przygotowywanych do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Tryb rozpatrywania wniosków mieszkańców na przykładzie planu dla Kobylnicy – strona wschodnia.13:30
3.
Ocena realizacji wniosków Komisji Gospodarczej przyjętych na posiedzeniach w 2013 r.13:36
4.
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej za rok 2013.13:38
5.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.13:44
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.13:45
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.13:54
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.13:55
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.13:55
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.13:56
6.
Sprawy bieżące.14:48
7.
Zakończenie.