Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2014, godz. 14:00
BRM.KR.0012.3.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:00
2.
Przedstawienie sytuacji finansowej każdego sołectwa, w tym ile środków przeznaczono na poszczególne inwestycje w sołectwach począwszy od początku VI kadencji.14:46
3.
Przedstawienie i omówienie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa za rok 2013.14:47
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.14:50
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.14:52
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.14:55
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.14:55
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.14:55
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.14:56
5.
Sprawy bieżące.15:53
6.
Zakończenie.15:57