Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2014, godz. 8:30
BRM.0012.5.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie planów pracy na rok 2014 :
a)
- Ośrodka Kultury,
b)
- Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji,
c)
- Biblioteki Publicznej.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
4.
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.10:18