Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
III Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2014, godz. 10:00
BRM.0002.LIII.2014
1.
Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.11:20
3.
Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.11:21
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.11:22
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.11:45
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.11:46
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.11:47
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.11:49
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.11:51
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
Załączniki
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.
Załączniki
12.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2013 r. 11:51
13.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2013 rok.
15.
Punkt wprowadzony do porządku obrad - dotyczy rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.13:59
16.
Punkt wprowadzony do porządku obrad - dotyczy rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.14:00
17.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.14:07
18.
Interpelacje i zapytania.14:51
19.
Wolne głosy.15:37
20.
Komunikaty.15:40
21.
Zakończenie.15:40